Mänskliga rättigheter genom Lika Unika

FSDB är en av de 6 medlemsorganisationerna i samarbetsorganisationen Lika Unika.
Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lika Unika bildades den 16 december 2009.

Lika Unika engagerar sig i intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar, framförallt med nedsättningar kopplat till syn, hörsel- och rörelse.

Lika Unika består av följande organisationer:
- FSDB (förbundet Sveriges Dövblinda)
- HRF (Hörselskadades Riksförbund)
- NHR (Neuroförbundet)
- RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar)
- SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)
- SRF (Synskadades Riksförbund).

Läs mer om Lika Unika på www.likaunika.org