Utvecklingssamarbete i Nicaragua

FSDB:s utvecklingssamarbete i Nicaragua sker med stöd av MyRight (som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete).

Nicaragua är ett mycket fattigt land som har en av världesn största utlandsskulder. Tillsammans med den nicaraguanska funktionshinderrörelsens paraplyorganisation FECONORI deltar MyRights samarbetsorganisationer i utbildningsdepartementets arbetsgrupp för inkluderande utbildning. Målsättningen är t ex att få den nicaraguanska staten att formulera utbildningspolicys och utbildningsprogram som bidrar till uppfyllandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag är skolsituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning mycket bristfällig. Skolorna är sällan anpassade efter elevernas behov.

I Nicaragua är FSDB involverad i ett projekt som handlar om att stärka dövblindorganisationen i Nicaragua.

Tidigare var också FSDB involverad i ett annat projekt tillsammans med SDR som handlade om att stötta den folkhögskoleverksamhet som Mo Gård hade startat i Nicaragua. Eftersom detta projekt inte fick medel från MyRight för 2015 blev man tvungen att avsluta det.