Tolkfrågor

Exempel på situation med dövblindtolkning

Dövblindtolkning är en absolut förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå delaktighet i samhället. Visionen är att personer med dövblindhet ska ha tillgång till tolkservice av kvalificerade tolkar i alla de situationer de själva anser att de behöver tolk.

Dövblindtolkning

Den 2 april 2008 antog FSDB:s styrelse en definition av dövblindtolkning. Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är:

  • tolkning av vad som sägs
  • syntolkning
  • ledsagning.

Ladda ner definitionen Word

Avsiktsförklaring mellan FSDB och STTF

Amanda Lindberg med STTF:s styrelseledamot Lina Lomberg

Dokumentet ska underbygga, stärka och odla en robust och långsiktig samverkan mellan FSDB och STTF (Sveriges teckenspråkstolkars förening). Det uttalade syftet är att ge fördel till personer med dövblindhet, döva samt andra som använder teckenspråk, men också till de som arbetar som teckenspråkstolkar och/eller dövblindtolkar i Sverige.

Ladda ner avsiktsförklaringen i PDF.